Stereo Summierer ToolMix32 - Anschlussbelegungen
25pol. Sub-D - Stereo-Eingang 5 bis 8
Links: Stereo Summierer ToolMix32 analoge Summierer Hauptseite

ToolMix32 Anschlussbelegungen:
Stereo-Eingang 1-4 Stereo-Eingang 5-8 Stereo-Eingang 9-12 Stereo Eingang 13-16
Couple Port XLR Stromversorgung

Anschlussbelegung Stereo Eingang 1 bis 4

Sitemap